Adatvédelmi tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem szervezésében megvalósuló Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók (FAKSZ) Továbbképzése során megvalósuló adatkezelésről

 

A Pécsi Tudományegyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletnek, az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

  1. A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, a FAKSZ Továbbképzésen résztvevők személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről.

 

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs Vasvári P. u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila dékán és Jenei Zoltán kancellár

Kapcsolattartó neve: Faragó Ágnes

Telefonszám: 72/501-500/23137

E-mail cím: farago.agnes@pte.hu


3. A kezelt személyes adatok köre

A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet Résztvevő a FAKSZ Továbbképzés elnevezésű képzésre (továbbiakban: képzés) történő regisztráció céljából Adatkezelő rendelkezésére bocsát, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket a képzéssel kapcsolatban az Adatkezelő számára megküld.

Amennyiben Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 2. pontban megadott kapcsolattartó személy részére.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja

4.1. Adatkezelő a képzésen való részvétel biztosítása céljából az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, szerződés teljesítése céljából kezeli a Résztvevő szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait,  családi és utónevét, tudományos fokozatát, megszólítását,  e-mail címét, munkáltató nevét és címét – munkáltató részére történő számlázás esetén-, lajstromszámát, képzésen tartózkodása időpontját.

4.2. Adatkezelő képzésen részvétel, illetve a képzésen szerezhető továbbképzési tanulmányi pontszám elszámolása céljából a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2c) pontja szerinti jogi kötelezettség, azaz az általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján kezeli a Résztvevő nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lajtromszámát , jelenléti íven szereplő adatait (név, aláírás, elektronikus levelezési cím, lajstromszám), elektronikus levelezési címét, továbbképzési tanulmányi pontszámát.

4.3. Adatkezelő a képzéssel kapcsolatos kapcsolattartás céljából kezeli a Résztvevő nevét, telefonszámát, a Résztvevő hozzájárulása – általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont - alapján.

4.4. Adatkezelő számla kiállítása céljából az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz jogi kötelezettség, nevezetesen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)– alapján kezeli a számlázási nevet és címet, valamint a postázási címet.  

4.5. Adatkezelő számla megőrzése céljából az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítése alapján kezeli a Felhasználó részére történő számlázás esetén a számlázási nevet, címet.

4.6. Adatkezelő a Résztvevő hozzájárulása – általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján kiegészítő szolgáltatások nyújtása céljából kezeli a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott, a szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb adatokat, így különösen a speciális étkezési igényét.

4. 7. Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jogalap alapján statisztikai célból kezeli a Résztvevő munkahelyét.

4. 8. Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a képzés megvalósítása során tömegfelvételeket készít és használ marketing célból. Adatkezelőnek ezekhez a célokhoz olyan jogos érdeke fűződik, ami megelőzi az érintett érdekeit, különös tekintettel arra, hogy tömegfelvétel esetén a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján nem szükséges az érintett hozzájárulása a képfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához, és mivel a képre pillantva nem az egyének külön-külön hívják fel magukra a figyelmet, hanem sokaságként jelennek meg, így az érintettek magánszférájába csekély jellegű beavatkozással jár.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a 4.1. pontban meghatározott esetben a szerződésből származó igények elévüléséig , a 4.2. pontban meghatározott esetben a jogszabályi kötelezettség fennállásáig, a 4.3. pontban a hozzájárulás visszavonásáig, a 4.4. esetben a számla kiállításáig, a 4.5. pontban meghatározott esetben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerinti 8 évig tart, a 4.6. pontban meghatározott esetben a szolgáltatás nyújtásához szükséges ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a 4.7. és 4.8. pont esetén a Résztvevő tiltakozásáig. Az adatkezelés a 4.7. pontban a képzés lebonyolításáig tart, ezt követően az adatok anonimizálásra kerülnek.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokhoz a Pécsi Tudományegyetem jogosultsággal rendelkező közalkalmazottjai férhetnek hozzá.

Adatkezelő a képzést a Jurideco Zrt., mint adatfeldolgozó igénybevételével szervezi, illetve bonyolítja le.

Adatfeldolgozó neve: JuridEco Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 7633 Pécs Szántó Kovács János u. 1/b.

Cégjegyzékszám: 02 10 060346

Képviselő: dr. Sárdy György

Elérhetőségei: 72/501-500/23137

Adatkezelő 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2c) pontja szerinti jogi kötelezettség, azaz az általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont alapján 4.9. pontban meghatározott adatokat a képzést követő tíz napon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek.

7. Adatbiztonság

Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Résztvevő személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. A Pécsi Tudományegyetemnél alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem  Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az  Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

 

8.       Résztvevő jogai

8.1. Résztvevő jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen célból és jogalapon,
  • milyen forrásból gyűjtve,
  • mennyi ideig kezeli, illetve
  • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy

  • a Résztvevő milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

8.2. A Résztvevő jogosult rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján.

8.3. A Résztvevő jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.4. A Résztvevő az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adat törlésére, különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve a Résztvevő hozzájárulását visszavonta (és nincs más jogalap az adatok további kezelésére), vagy a tiltakozási jog eredményeként Adatkezelő a tiltakozásnak helyt adott.

8.5. A Résztvevő jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni. Ebben az esetben a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. A Résztvevő, az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint, jogosult rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni és az adatokat más adatkezelő részére továbbítani.

8.7. A Résztvevő az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni.

9. A Résztvevő a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 2. pontban meghatározott kapcsolattartó e-mail címén teheti meg. Amennyiben postai úton kíván az Résztvevő panaszt tenni, azt a 2. pontban meghatározott címen, az ott megjelölt kapcsolattartó részére címzetten teheti meg.

Az Résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Résztvevő a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és a pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.